มุมฉาก ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ L Learn Shapes

Keywords searched by users: มุมฉาก ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มุม 90 องศา ภาษาอังกฤษ, ตั้งฉาก ภาษาอังกฤษ, มุมแหลม ภาษาอังกฤษ, มุมตรง ภาษาอังกฤษ, มุมกลับ ภาษาอังกฤษ, มุมป้าน ภาษาอังกฤษ, มุม 45 องศา ภาษาอังกฤษ, มุม ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า มุมฉาก เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า มุมฉาก เป็นภาษาอังกฤษ

มุมฉาก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่มีรูปร่างเป็นมุมฉาก หรือมีองศาเท่ากับ 90 องศา ซึ่งเป็นมุมที่เป็นที่นิยมในการใช้งานในหลายสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น มุมฉากในสามเหลี่ยมมุมฉาก หรือมุมฉากของสี่เหลี่ยม.

การแปลคำว่า มุมฉาก เป็นภาษาอังกฤษมีหลายวิธี ดังนี้:

 1. Right angle
 2. 90-degree angle
 3. Perpendicular angle

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มุมฉาก ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • The triangle has a right angle. [1]
 • The corner of the room forms a right angle. [2]
 • The square has four right angles. [2]

Learn more:

 1. มุมฉาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -มุมฉาก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มุมฉาก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า มุมฉาก ในภาษาอังกฤษหมายถึง right angle [1] ซึ่งเป็นมุมที่มีขนาด 90 องศา [3] มุมฉากเป็นส่วนหนึ่งของวงกลม โดยมีแนวตั้งและแนวนอนที่ตัดกันอยู่ที่มุม 90 องศา [1]

มุมฉากเป็นสิ่งที่พบได้ในชีวิตประจำวัน และมีการใช้งานในหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสถิติ เพื่อให้เข้าใจและใช้งานมุมฉากได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ มุมฉากยังมีการนำมาใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง เช่น ในการวาดแผนผังบ้านหรืออาคาร การติดตั้งระบบไฟฟ้า และการวางเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งการใช้งานมุมฉากให้ถูกต้องจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความแม่นยำและสมดุลย์มากขึ้น [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มุมฉาก ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ The axis of the Earth is not at a right angle to the sunlight [1]


Learn more:

 1. -มุมฉาก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. มุมฉาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มุมฉาก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ

มุมฉาก (Right angle) เป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการบ่งบอกถึงมุมที่มีค่าเท่ากับ 90 องศา ในภาษาอังกฤษมุมฉากเรียกว่า right angle ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในวงกว้าง ไม่เฉพาะในวงการคณิตศาสตร์เท่านั้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มุมฉาก ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. The corner of the room forms a right angle. [1]
  (มุมที่อยู่ที่มุมห้องเป็นมุมฉาก)

 2. The triangle has one right angle. [1]
  (สามเหลี่ยมนี้มีมุมฉากหนึ่งมุม)

 3. The carpenter used a square to ensure the corners were right angles. [1]
  (ช่างไม้ใช้ตารางเพื่อให้มุมที่เป็นมุมฉาก)

 4. The buildings foundation was laid out with precision to ensure all the corners were right angles. [1]
  (รากฐานของอาคารถูกวางออกแบบอย่างแม่นยำเพื่อให้มุมทั้งหมดเป็นมุมฉาก)


Learn more:

 1. มุมฉาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -มุมฉาก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มุมฉาก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มุมฉาก ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปร่างทางเรขาคณิตที่น่าสนใจ ดังนี้:

 1. Right angle – หมายถึง มุมฉาก [1]
 2. Acute angle – หมายถึง มุมแหลม [1]
 3. Obtuse angle – หมายถึง มุมป้าน [1]
 4. Reflex angle – หมายถึง มุมกลับ [1]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างและคณิตศาสตร์อื่น ๆ ดังนี้:

 1. Triangle – หมายถึง สามเหลี่ยม [1]
 2. Right triangle – หมายถึง สามเหลี่ยมมุมฉาก [1]
 3. Isosceles triangle – หมายถึง สามเหลี่ยมหน้าจั่ว [1]
 4. Scalene triangle – หมายถึง สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า [1]
 5. Square – หมายถึง สี่เหลี่ยมจัตุรัส [1]
 6. Rectangle – หมายถึง สี่เหลี่ยมผืนผ้า [1]
 7. Trapezoid, trapezium – หมายถึง สี่เหลี่ยมคางหมู [1]
 8. Parallelogram – หมายถึง สี่เหลี่ยมด้านขนาน [1]
 9. Radius – หมายถึง รัศมี [1]
 10. Diameter – หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลาง [1]
 11. Circumference – หมายถึง เส้นรอบวง [1]

ภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาที่สำคัญ เพราะช่วยให้เราสื่อสารและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างและคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ดีมากขึ้น [1]


Learn more:

 1. ภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์ |
 2. รูปทรงและคำศัพท์เรขาคณิตเป็นภาษาอังกฤษ
 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ – Flip eBook Pages 1-22 | AnyFlip

วิธีการใช้และคำแนะนำเกี่ยวกับ มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้และคำแนะนำเกี่ยวกับมุมฉากในภาษาอังกฤษ

มุมฉาก (right angle) เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่สำคัญในคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เราใช้คำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับมุมฉากเพื่ออธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับมุมฉากในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายมุมฉาก:

 1. Right angle – มุมฉาก [1]
 2. Acute angle – มุมแหลม [1]
 3. Obtuse angle – มุมป้าน [1]
 4. Straight angle – มุมตรง [1]
 5. Reflex angle – มุมเกิน [1]
 6. Complementary angles – มุมเสริมกัน [1]
 7. Supplementary angles – มุมเสริมกัน [1]

วลีที่ใช้ในการอธิบายมุมฉาก:

 1. A right angle is formed when two lines or line segments meet at a 90-degree angle. It looks like the letter L [1].
 2. An acute angle is less than 90 degrees. It is a small angle [1].
 3. An obtuse angle is greater than 90 degrees but less than 180 degrees. It is a wide angle [1].
 4. A straight angle is exactly 180 degrees. It is a straight line [1].
 5. A reflex angle is greater than 180 degrees but less than 360 degrees. It is a large angle [1].
 6. Complementary angles are two angles that add up to 90 degrees. For example, if one angle is 30 degrees, the other angle is 60 degrees [1].
 7. Supplementary angles are two angles that add up to 180 degrees. For example, if one angle is 120 degrees, the other angle is 60 degrees [1].

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเรียนรู้เกี่ยวกับมุมฉากในภาษาอังกฤษ:

 1. ศึกษาคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับมุมฉากให้ละเอียด เรียนรู้ความหมายและวิธีการใช้ในประโยค [1].
 2. ฝึกฝนการอธิบายและวาดมุมฉากในภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีการใช้คำศัพท์และวลีในบทสนทนา [1].
 3. ใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เช่น วิดีโอการสอนและแบบทดสอบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้และอธิบายมุมฉากในภาษาอังกฤษ [1].
 4. ฝึกฝนการใช้คำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับมุมฉากในสถานการณ์จริง เช่น เมื่อเดินทางหวิธีการใช้และคำแนะนำเกี่ยวกับมุมฉากในภาษาอังกฤษ

มุมฉาก (right angle) เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่สำคัญในคณิตศาสตร์และเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างและพื้นที่ ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำศัพท์และวลีต่างๆ เพื่ออธิบายและแสดงความเกี่ยวข้องกับมุมฉากได้ ดังนี้:

คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายมุมฉาก:

 1. Right angle – มุมฉาก [1]
 2. Perpendicular – ตั้งฉาก [1]
 3. 90 degrees – 90 องศา [1]
 4. Vertical – แนวตั้ง [1]
 5. Horizontal – แนวนอน [1]
 6. Adjacent sides – ด้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน [1]
 7. Hypotenuse – ด้านตรงข้ามมุมฉาก [1]
 8. Legs – ด้านที่เป็นมุมฉาก [1]

วลีที่ใช้ในการอธิบายและแสดงความเกี่ยวข้องกับมุมฉาก:

 1. A right angle is formed when two lines meet or intersect at a 90-degree angle. [1]
  (มุมฉากเกิดขึ้นเมื่อสองเส้นตัดกันหรือพบกันที่มุม 90 องศา)
 2. The sides of a right angle are perpendicular to each other. [1]
  (ด้านของมุมฉากตั้งฉากต่อกัน)
 3. The hypotenuse of a right triangle is the side opposite the right angle. [1]
  (ด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉาก)
 4. The legs of a right triangle are the sides that form the right angle. [1]
  (ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากคือด้านที่สร้างมุมฉาก)

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้มุมฉาก:

 1. ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือการวาดรูปร่าง, ควรใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมฉากให้ถูกต้อง [1]
 2. การใช้มุมฉากในการวาดและออกแบบสิ่งของ เช่น การวาดสี่เหลี่ยมมุมฉาก, การวาดรูปบ้าน, และการวาดแผนผังอาคาร [1]
 3. มุมฉากมีความสำคัญในการวัดและกำหนดทิศทาง เช่น การใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือในการนำทาง

Learn more:

 1. 50 คำศัพท์บอกทิศทาง ประโยคบอกทาง ภาษาอังกฤษ วิธีถามเส้นทาง – BestKru
 2. คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงมุมมองหรือความคิดเห็นของผู้พูด | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 3. ภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์ |

ข้อควรระวังเมื่อใช้คำว่า มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ

เมื่อใช้คำว่า มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ นั้น ควรระวังเนื่องจากมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบางกรณี ดังนี้

 1. มุมฉากในคณิตศาสตร์:

  • ในคณิตศาสตร์, มุมฉาก หมายถึง มุมที่มีองศาเท่ากับ 90 องศา [1].
  • ตัวอย่างประโยค: A right angle is a 90-degree angle. [1]
 2. มุมฉากในการสร้างสรรค์:

  • ในการสร้างสรรค์, มุมฉาก อาจหมายถึงการใช้มุมที่เป็นมุมฉากในการออกแบบหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น การวาดภาพหรือการออกแบบสถาปัตยกรรม [1].
  • ตัวอย่างประโยค: The architect used right angles to create a modern and sleek design. [1]
 3. มุมฉากในการนำเสนอข้อมูล:

  • ในการนำเสนอข้อมูล, มุมฉาก อาจหมายถึงการนำเสนอข้อมูลหรือกราฟในรูปแบบของมุมฉาก ที่มีเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งตัดกันเป็นมุมฉาก [1].
  • ตัวอย่างประโยค: The chart displayed the data in a right angle format, making it easy to compare. [1]
 4. มุมฉากในการถ่ายภาพ:

  • ในการถ่ายภาพ, มุมฉาก หมายถึงการถ่ายภาพโดยใช้มุมที่เป็นมุมฉาก เพื่อให้ภาพดูสมมาตรและสวยงาม [1].
  • ตัวอย่างประโยค: The photographer captured the stunning landscape using a right angle composition. [1]

การใช้คำว่า มุมฉาก ในภาษาอังกฤษนั้น ควรพิจารณาและตรวจสอบความหมายที่แตกต่างกันได้ โดยอ้างอิงจากบริบทและประโยคที่ใช้คำนั้น และควรใช้คำอื่นที่มีความหมายชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการสื่อสาร.


Learn more:

 1. มุมฉาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -มุมฉาก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์ |

Categories: สำรวจ 64 มุมฉาก ภาษาอังกฤษ

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes
รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes

มุมฉาก (right angle) มุมที่มีขนาด 90 องศา[n.] เสี้ยงหนึ่งของวงกลม, เสี้ยวหนึ่งของรูปกลม, หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม [n.] เครื่องวัดมุม ทำเป็นรูปหนึ่งในสี่ของวงกลมมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่าสองมุมฉาก (ระหว่าง 90° กับ 180°) เรียกว่า มุมป้าน (obtuse angle) มุมที่มีขนาดเท่ากับสองมุมฉาก (180°) เรียกว่า มุมตรง (straight angle) มุมที่ใหญ่กว่ามุมตรงแต่น้อยกว่ารูปวงกลมเต็มวง (ระหว่าง 180° กับ 360°) เรียกว่า มุมกลับ (reflex angle)

See more: https://vatlieuxaydung.org/category/tv blog

Quadrant ใช้เพื่ออะไร

หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลมที่เรียกว่า Quadrant ใช้เพื่ออะไร?

Quadrant ในภาษาไทยหมายถึง เสี้ยงหนึ่งของวงกลม หรือ เสี้ยวหนึ่งของรูปกลม และเป็นเครื่องวัดมุมที่ทำเป็นรูปหนึ่งในสี่ของวงกลม [1]. ในทางปฏิบัติ, Quadrant มักถูกใช้ในหลายสถานการณ์และวงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการแบ่งแยกที่ชัดเจนของพื้นที่หรือข้อมูลที่สนใจ [1].

เครื่องวัดมุม Quadrant มักถูกใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น:

 1. ในการนำเสนอข้อมูล: Quadrant สามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูลหรือกราฟิกในลักษณะของเส้นรอบวงกลมที่ถูกแบ่งเป็นสี่ส่วน ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและจัดเรียงข้อมูลได้อย่างชัดเจน [1].
 2. ในการวางแผน: Quadrant สามารถใช้เพื่อแบ่งแยกและจัดลำดับความสำคัญของงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นสี่ส่วนตามความสำคัญและความเร่งด่วน [1].
 3. ในการวิเคราะห์ข้อมูล: Quadrant สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลตามลักษณะหรือลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและการนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [1].

Learn more:

 1. สรุป “4 Quadrants of Time Management” เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญที่คุณควรรู้! | by Krittamate Pramniya | Medium
 2. QUADRANT แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การใช้งาน Agile Testing Quadrant ที่ถูกต้อง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 – Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคใช้พูดจริงในชีวิตประจำวัน สั้นๆง่ายๆ Ep.2 - Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคใช้พูดจริงในชีวิตประจำวัน สั้นๆง่ายๆ Ep.2 – Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านและคำแปล Ep.3 - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านและคำแปล Ep.3 – Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคใช้พูดจริงในชีวิตประจำวัน สั้นๆง่ายๆ Ep.4 - Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคใช้พูดจริงในชีวิตประจำวัน สั้นๆง่ายๆ Ep.4 – Youtube
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023

See more here: vatlieuxaydung.org

สารบัญ

การแปลคำว่า มุมฉาก เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้และคำแนะนำเกี่ยวกับ มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ
ข้อควรระวังเมื่อใช้คำว่า มุมฉาก ในภาษาอังกฤษ
Rate this post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255